歌钟不尽意,白日落昆明

出自南北朝李白的《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰
原文赏析:
天上白玉京,十二楼五城。仙人抚我顶,结发受长生。
误逐世间乐,颇穷理乱情。九十六圣君,浮云挂空名。
天地赌一掷,未能忘战争。试涉霸王略,将期轩冕荣。
时命乃大谬,弃之海上行。学剑翻自哂,为文竟何成。
剑非万人敌,文窃四海声。儿戏不足道,五噫出西京。
临当欲去时,慷慨泪沾缨。叹君倜傥才,标举冠群英。
开筵引祖帐,慰此远徂征。鞍马若浮云,送余骠骑亭。
歌钟不尽意,白日落昆明。十月到幽州,戈鋋若罗星。
君王弃北海,扫地借长鲸。呼吸走百川,燕然可摧倾。
心知不得语,却欲栖蓬瀛。弯弧惧天狼,挟矢不敢张。
揽涕黄金台,呼天哭昭王。无人贵骏骨,騄耳空腾骧。
乐毅倘再生,于今亦奔亡。蹉跎不得意,驱马还贵乡。
逢君听弦歌,肃穆坐华堂。百里独太古,陶然卧羲皇。
征乐昌乐馆,开筵列壶觞。贤豪间青娥,对烛俨成行。
醉舞纷绮席,清歌绕飞梁。欢娱未终朝,秩满归咸阳。
祖道拥万人,供帐遥相望。一别隔千里,荣枯异炎凉。
炎凉几度改,九土中横溃。汉甲连胡兵,沙尘暗云海。
草木摇杀气,星辰无光彩。白骨成丘山,苍生竟何罪。
函关壮帝居,国命悬哥舒。长戟三十万,开门纳凶渠。
公卿如犬羊,忠谠醢与菹。二圣出游豫,两京遂丘墟。
帝子许专征,秉旄控强楚。节制非桓文,军师拥熊虎。
人心失去就,贼势腾风雨。惟君固房陵,诚节冠终古。
仆卧香炉顶,餐霞漱瑶泉。门开九江转,枕下五湖连。
半夜水军来,浔阳满旌旃。空名适自误,迫胁上楼船。
徒赐五百金,弃之若浮烟。辞官不受赏,翻谪夜郎天。
夜郎万里道,西上令人老。扫荡六合清,仍为负霜草。
日月无偏照,何由诉苍昊。良牧称神明,深仁恤交道。
一忝青云客,三登黄鹤楼。顾惭祢处士,虚对鹦鹉洲。
樊山霸气尽,寥落天地秋。江带峨眉雪,川横三峡流。
万舸此中来,连帆过扬州。送此万里目,旷然散我愁。
纱窗倚天开,水树绿如发。窥日畏衔山,促酒喜得月。
吴娃与越艳,窈窕夸铅红。呼来上云梯,含笑出帘栊。
对客小垂手,罗衣舞春风。宾跪请休息,主人情未极。
览君荆山作,江鲍堪动色。清水出芙蓉,天然去雕饰。
逸兴横素襟,无时不招寻。朱门拥虎士,列戟何森森。
剪凿竹石开,萦流涨清深。登台坐水阁,吐论多英音。
片辞贵白璧,一诺轻黄金。谓我不愧君,青鸟明丹心。
五色云间鹊,飞鸣天上来。传闻赦书至,却放夜郎回。
暖气变寒谷,炎烟生死灰。君登凤池去,忽弃贾生才。
桀犬尚吠尧,匈奴笑千秋。中夜四五叹,常为大国忧。
旌旆夹两山,黄河当中流。连鸡不得进,饮马空夷犹。
安得羿善射,一箭落旄头。
拼音解读
tiān shàng bái yù jīng ,shí èr lóu wǔ chéng 。xiān rén fǔ wǒ dǐng ,jié fā shòu zhǎng shēng 。
wù zhú shì jiān lè ,pō qióng lǐ luàn qíng 。jiǔ shí liù shèng jun1 ,fú yún guà kōng míng 。
tiān dì dǔ yī zhì ,wèi néng wàng zhàn zhēng 。shì shè bà wáng luè ,jiāng qī xuān miǎn róng 。
shí mìng nǎi dà miù ,qì zhī hǎi shàng háng 。xué jiàn fān zì shěn ,wéi wén jìng hé chéng 。
jiàn fēi wàn rén dí ,wén qiè sì hǎi shēng 。ér xì bú zú dào ,wǔ yī chū xī jīng 。
lín dāng yù qù shí ,kāng kǎi lèi zhān yīng 。tàn jun1 tì tǎng cái ,biāo jǔ guàn qún yīng 。
kāi yàn yǐn zǔ zhàng ,wèi cǐ yuǎn cú zhēng 。ān mǎ ruò fú yún ,sòng yú biāo qí tíng 。
gē zhōng bú jìn yì ,bái rì luò kūn míng 。shí yuè dào yōu zhōu ,gē chán ruò luó xīng 。
jun1 wáng qì běi hǎi ,sǎo dì jiè zhǎng jīng 。hū xī zǒu bǎi chuān ,yàn rán kě cuī qīng 。
xīn zhī bú dé yǔ ,què yù qī péng yíng 。wān hú jù tiān láng ,jiā shǐ bú gǎn zhāng 。
lǎn tì huáng jīn tái ,hū tiān kū zhāo wáng 。wú rén guì jun4 gǔ ,lù ěr kōng téng xiāng 。
lè yì tǎng zài shēng ,yú jīn yì bēn wáng 。cuō tuó bú dé yì ,qū mǎ hái guì xiāng 。
féng jun1 tīng xián gē ,sù mù zuò huá táng 。bǎi lǐ dú tài gǔ ,táo rán wò xī huáng 。
zhēng lè chāng lè guǎn ,kāi yàn liè hú shāng 。xián háo jiān qīng é ,duì zhú yǎn chéng háng 。
zuì wǔ fēn qǐ xí ,qīng gē rào fēi liáng 。huān yú wèi zhōng cháo ,zhì mǎn guī xián yáng 。
zǔ dào yōng wàn rén ,gòng zhàng yáo xiàng wàng 。yī bié gé qiān lǐ ,róng kū yì yán liáng 。
yán liáng jǐ dù gǎi ,jiǔ tǔ zhōng héng kuì 。hàn jiǎ lián hú bīng ,shā chén àn yún hǎi 。
cǎo mù yáo shā qì ,xīng chén wú guāng cǎi 。bái gǔ chéng qiū shān ,cāng shēng jìng hé zuì 。
hán guān zhuàng dì jū ,guó mìng xuán gē shū 。zhǎng jǐ sān shí wàn ,kāi mén nà xiōng qú 。
gōng qīng rú quǎn yáng ,zhōng dǎng hǎi yǔ zū 。èr shèng chū yóu yù ,liǎng jīng suí qiū xū 。
dì zǐ xǔ zhuān zhēng ,bǐng máo kòng qiáng chǔ 。jiē zhì fēi huán wén ,jun1 shī yōng xióng hǔ 。
rén xīn shī qù jiù ,zéi shì téng fēng yǔ 。wéi jun1 gù fáng líng ,chéng jiē guàn zhōng gǔ 。
pú wò xiāng lú dǐng ,cān xiá shù yáo quán 。mén kāi jiǔ jiāng zhuǎn ,zhěn xià wǔ hú lián 。
bàn yè shuǐ jun1 lái ,xún yáng mǎn jīng zhān 。kōng míng shì zì wù ,pò xié shàng lóu chuán 。
tú cì wǔ bǎi jīn ,qì zhī ruò fú yān 。cí guān bú shòu shǎng ,fān zhé yè láng tiān 。
yè láng wàn lǐ dào ,xī shàng lìng rén lǎo 。sǎo dàng liù hé qīng ,réng wéi fù shuāng cǎo 。
rì yuè wú piān zhào ,hé yóu sù cāng hào 。liáng mù chēng shén míng ,shēn rén xù jiāo dào 。
yī tiǎn qīng yún kè ,sān dēng huáng hè lóu 。gù cán mí chù shì ,xū duì yīng wǔ zhōu 。
fán shān bà qì jìn ,liáo luò tiān dì qiū 。jiāng dài é méi xuě ,chuān héng sān xiá liú 。
wàn gě cǐ zhōng lái ,lián fān guò yáng zhōu 。sòng cǐ wàn lǐ mù ,kuàng rán sàn wǒ chóu 。
shā chuāng yǐ tiān kāi ,shuǐ shù lǜ rú fā 。kuī rì wèi xián shān ,cù jiǔ xǐ dé yuè 。
wú wá yǔ yuè yàn ,yǎo tiǎo kuā qiān hóng 。hū lái shàng yún tī ,hán xiào chū lián lóng 。
duì kè xiǎo chuí shǒu ,luó yī wǔ chūn fēng 。bīn guì qǐng xiū xī ,zhǔ rén qíng wèi jí 。
lǎn jun1 jīng shān zuò ,jiāng bào kān dòng sè 。qīng shuǐ chū fú róng ,tiān rán qù diāo shì 。
yì xìng héng sù jīn ,wú shí bú zhāo xún 。zhū mén yōng hǔ shì ,liè jǐ hé sēn sēn 。
jiǎn záo zhú shí kāi ,yíng liú zhǎng qīng shēn 。dēng tái zuò shuǐ gé ,tǔ lùn duō yīng yīn 。
piàn cí guì bái bì ,yī nuò qīng huáng jīn 。wèi wǒ bú kuì jun1 ,qīng niǎo míng dān xīn 。
wǔ sè yún jiān què ,fēi míng tiān shàng lái 。chuán wén shè shū zhì ,què fàng yè láng huí 。
nuǎn qì biàn hán gǔ ,yán yān shēng sǐ huī 。jun1 dēng fèng chí qù ,hū qì jiǎ shēng cái 。
jié quǎn shàng fèi yáo ,xiōng nú xiào qiān qiū 。zhōng yè sì wǔ tàn ,cháng wéi dà guó yōu 。
jīng pèi jiá liǎng shān ,huáng hé dāng zhōng liú 。lián jī bú dé jìn ,yǐn mǎ kōng yí yóu 。
ān dé yì shàn shè ,yī jiàn luò máo tóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰译文及注释

天上宫阙,白玉京城,有十二楼阁,五座城池。仙人为我抚顶,结受长生命符。突然想来人间一游,误逐世间的环乐,以尽前缘。人间从开始到现在已经有九十六圣君,空名挂于浮云端。以天地为赌注…详情

相关赏析

经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰创作背景

公元755年11月,安史之乱爆发,第二年公元756年春李白受聘请进入永王李璘的幕府,但这一年秋天永王李璘与中央唐肃宗发生了矛盾冲突,李璘的势力被消灭,李白也因“附逆作乱”而成为有罪…详情

经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰鉴赏

此诗是李白公元760年(唐肃宗上元元年)滞留江夏时所作的一首自传体长诗(按此诗作年,王谱、詹谱、王增谱、安谱、郁本、安本作公元759年,黄谱、裴谱作公元760年)。诗人因受永王之败…详情

作者介绍

李白 李白 李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民的命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系…详情

李白的诗词

 • 下途归石门旧居
 • (七言古诗)司马将军歌
 • 野田黄雀行
 • 与夏十二登岳阳楼
 • 淮海对雪赠傅霭
 • 赠秋浦柳少府
 • 清平乐(禁闱清夜)
 • 《与夏十二登岳阳楼》与夏十二登岳阳楼李白原文、翻译、赏析和诗意
 • 《清平调·其一》李白原文、翻译、赏析和诗意(清平调·其一 李白)
 • 别东林寺僧
 • 南北朝名人推荐

 • 萧绎
 • 王褒
 • 王籍
 • 王僧孺
 • 南朝乐府
 • 魏胡太后
 • 王融
 • 谢朓
 • 谢庄
 • 刘裕
 • 经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰原文,经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰翻译,经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰赏析,经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰阅读答案,出自李白的作品

  名句类别

  李白的诗词

  热门名句

  热门成语