冰柱(师干久不息)

作者:刘叉 朝代:唐朝
冰柱(师干久不息)原文
【冰柱】 师干久不息,农为兵兮民重嗟。 骚然县宇,土崩水溃, 畹中无熟谷,垅上无桑麻。 王春判序,百卉茁甲含葩。 有客避兵奔游僻,跋履险阨至三巴。 貂裘蒙茸已敝缕,鬓发蓬舥。 雀惊鼠伏,宁遑安处, 独卧旅舍无好梦,更堪走风沙! 天人一夜剪瑛琭,诘旦都成六出花。 南亩未盈尺,纤片乱舞空纷拏。 旋落旋逐朝暾化,檐间冰柱若削出交加。 或低或昂,小大莹洁,随势无等差。 始疑玉龙下界来人世,齐向茅檐布爪牙。 又疑汉高帝,西方来斩蛇。 人不识,谁为当风杖莫邪。 铿锵冰有韵,的□玉无暇。 不为四时雨,徒于道路成泥柤。 不为九江浪,徒为汩没天之涯。 不为双井水,满瓯泛泛烹春茶。 不为中山浆,清新馥鼻盈百车。 不为池与沼,养鱼种芰成霪霪; 不为醴泉与甘露,使名异瑞世俗夸。 特禀朝沏气,洁然自许靡间其迩遐。 森然气结一千里,滴沥声沉十万家。 明也虽小,暗之大不可遮。 勿被曲瓦,直下不能抑群邪。 奈何时逼,不得时在我梦中,倏然漂去无余。 自是成毁任天理,天于此物岂宜有忒赊。 反令井蛙壁虫变容易,背人缩首竞呀呀。 我愿天子回造化,藏之韫椟玩之生光华。 
冰柱(师干久不息)拼音解读
【bīng zhù 】 shī gàn jiǔ bú xī ,nóng wéi bīng xī mín zhòng jiē 。 sāo rán xiàn yǔ ,tǔ bēng shuǐ kuì , wǎn zhōng wú shú gǔ ,lǒng shàng wú sāng má 。 wáng chūn pàn xù ,bǎi huì zhuó jiǎ hán pā 。 yǒu kè bì bīng bēn yóu pì ,bá lǚ xiǎn è zhì sān bā 。 diāo qiú méng róng yǐ bì lǚ ,bìn fā péng pā 。 què jīng shǔ fú ,níng huáng ān chù , dú wò lǚ shě wú hǎo mèng ,gèng kān zǒu fēng shā ! tiān rén yī yè jiǎn yīng lù ,jié dàn dōu chéng liù chū huā 。 nán mǔ wèi yíng chǐ ,xiān piàn luàn wǔ kōng fēn ná 。 xuán luò xuán zhú cháo tūn huà ,yán jiān bīng zhù ruò xuē chū jiāo jiā 。 huò dī huò áng ,xiǎo dà yíng jié ,suí shì wú děng chà 。 shǐ yí yù lóng xià jiè lái rén shì ,qí xiàng máo yán bù zhǎo yá 。 yòu yí hàn gāo dì ,xī fāng lái zhǎn shé 。 rén bú shí ,shuí wéi dāng fēng zhàng mò xié 。 kēng qiāng bīng yǒu yùn ,de □yù wú xiá 。 bú wéi sì shí yǔ ,tú yú dào lù chéng ní zhā 。 bú wéi jiǔ jiāng làng ,tú wéi gǔ méi tiān zhī yá 。 bú wéi shuāng jǐng shuǐ ,mǎn ōu fàn fàn pēng chūn chá 。 bú wéi zhōng shān jiāng ,qīng xīn fù bí yíng bǎi chē 。 bú wéi chí yǔ zhǎo ,yǎng yú zhǒng jì chéng yín yín ; bú wéi lǐ quán yǔ gān lù ,shǐ míng yì ruì shì sú kuā 。 tè bǐng cháo qī qì ,jié rán zì xǔ mí jiān qí ěr xiá 。 sēn rán qì jié yī qiān lǐ ,dī lì shēng chén shí wàn jiā 。 míng yě suī xiǎo ,àn zhī dà bú kě zhē 。 wù bèi qǔ wǎ ,zhí xià bú néng yì qún xié 。 nài hé shí bī ,bú dé shí zài wǒ mèng zhōng ,shū rán piāo qù wú yú 。 zì shì chéng huǐ rèn tiān lǐ ,tiān yú cǐ wù qǐ yí yǒu tuī shē 。 fǎn lìng jǐng wā bì chóng biàn róng yì ,bèi rén suō shǒu jìng ya ya 。 wǒ yuàn tiān zǐ huí zào huà ,cáng zhī yùn dú wán zhī shēng guāng huá 。 
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

刘叉 刘叉 刘叉,河朔(今河北一带)人。好任侠。家境贫困。曾为韩愈门客。后游齐、鲁,不知所终。其诗风格犷放,能突破传统格式,但也有险怪、晦涩之病。有《刘叉诗集》。

刘叉的诗词

 • 偶书(日出扶桑一丈高)
 • 偶书(日出扶桑一丈高)
 • 冰柱(师干久不息)
 • 姚秀才爱予小剑因赠(一条古时水)
 • 唐朝诗词推荐

 • 社日
 • 国精产品999永久无聊-国精产品999永久无聊午夜畅享版下载v1.4.1
 • 91精产品一区一区三区-91精产品一区一区三区极速版下载v9.0
 • 冬晚对雪忆胡居士家
 • 马诗二十三首·其二十三
 • 谢公亭·盖谢脁范云之所游
 • 咏壁鱼
 • 灞上秋居(灞原风雨定)
 • 冰柱(师干久不息)原文,冰柱(师干久不息)翻译,冰柱(师干久不息)赏析,冰柱(师干久不息)阅读答案,出自刘叉的作品

  诗词类别

  刘叉的诗词

  古文典籍

  热门名句

  热门成语