寄白龙洞刘道人

作者:吕岩 朝代:唐代
寄白龙洞刘道人原文
玉走金飞两曜忙,始闻花发又秋霜。徒夸篯寿千来岁,
也是云中一电光。一电光,何太疾,百年都来三万日。
其间寒暑互煎熬,不觉童颜暗中失。纵有儿孙满眼前,
却成恩爱转牵缠。及乎精竭身枯朽,谁解教伊暂驻颜。
延年之道既无计,不免将身归逝水。但看古往圣贤人,
几个解留身在世。身在世,也有方,只为时人误度量。
竞向山中寻草药,伏铅制汞点丹阳。点丹阳,事迥别,
须向坎中求赤血。取来离位制阴精,配合调和有时节。
时节正,用媒人,金翁姹女结亲姻。金翁偏爱骑白虎,
姹女常驾赤龙身。虎来静坐秋江里,龙向潭中奋身起。
两兽相逢战一场,波浪奔腾如鼎沸。黄婆丁老助威灵,
撼动乾坤走神鬼。须臾战罢云气收,种个玄珠在泥底。
从此根芽渐长成,随时灌溉抱真精。十月脱胎吞入口,
忽觉凡身已有灵。此个事,世间稀,不是等闲人得知。
宿世若无仙骨分,容易如何得遇之。金液丹,宜便炼,
大都光景急如箭。要取鱼,须结筌,何不收心炼取铅。
莫教烛被风吹灭,六道轮回难怨天。近来世上人多诈,
尽著布衣称道者。问他金木是何般,噤口不言如害哑。
却云服气与休粮,别有门庭道路长。岂不见阴君破迷歌里说,
太乙含真法最强。莫怪言词太狂劣,只为时人难鉴别。
惟君心与我心同,方敢倾心与君说。
寄白龙洞刘道人拼音解读
yù zǒu jīn fēi liǎng yào máng ,shǐ wén huā fā yòu qiū shuāng 。tú kuā jiān shòu qiān lái suì ,
yě shì yún zhōng yī diàn guāng 。yī diàn guāng ,hé tài jí ,bǎi nián dōu lái sān wàn rì 。
qí jiān hán shǔ hù jiān áo ,bú jiào tóng yán àn zhōng shī 。zòng yǒu ér sūn mǎn yǎn qián ,
què chéng ēn ài zhuǎn qiān chán 。jí hū jīng jié shēn kū xiǔ ,shuí jiě jiāo yī zàn zhù yán 。
yán nián zhī dào jì wú jì ,bú miǎn jiāng shēn guī shì shuǐ 。dàn kàn gǔ wǎng shèng xián rén ,
jǐ gè jiě liú shēn zài shì 。shēn zài shì ,yě yǒu fāng ,zhī wéi shí rén wù dù liàng 。
jìng xiàng shān zhōng xún cǎo yào ,fú qiān zhì gǒng diǎn dān yáng 。diǎn dān yáng ,shì jiǒng bié ,
xū xiàng kǎn zhōng qiú chì xuè 。qǔ lái lí wèi zhì yīn jīng ,pèi hé diào hé yǒu shí jiē 。
shí jiē zhèng ,yòng méi rén ,jīn wēng chà nǚ jié qīn yīn 。jīn wēng piān ài qí bái hǔ ,
chà nǚ cháng jià chì lóng shēn 。hǔ lái jìng zuò qiū jiāng lǐ ,lóng xiàng tán zhōng fèn shēn qǐ 。
liǎng shòu xiàng féng zhàn yī chǎng ,bō làng bēn téng rú dǐng fèi 。huáng pó dīng lǎo zhù wēi líng ,
hàn dòng qián kūn zǒu shén guǐ 。xū yú zhàn bà yún qì shōu ,zhǒng gè xuán zhū zài ní dǐ 。
cóng cǐ gēn yá jiàn zhǎng chéng ,suí shí guàn gài bào zhēn jīng 。shí yuè tuō tāi tūn rù kǒu ,
hū jiào fán shēn yǐ yǒu líng 。cǐ gè shì ,shì jiān xī ,bú shì děng xián rén dé zhī 。
xiǔ shì ruò wú xiān gǔ fèn ,róng yì rú hé dé yù zhī 。jīn yè dān ,yí biàn liàn ,
dà dōu guāng jǐng jí rú jiàn 。yào qǔ yú ,xū jié quán ,hé bú shōu xīn liàn qǔ qiān 。
mò jiāo zhú bèi fēng chuī miè ,liù dào lún huí nán yuàn tiān 。jìn lái shì shàng rén duō zhà ,
jìn zhe bù yī chēng dào zhě 。wèn tā jīn mù shì hé bān ,jìn kǒu bú yán rú hài yǎ 。
què yún fú qì yǔ xiū liáng ,bié yǒu mén tíng dào lù zhǎng 。qǐ bú jiàn yīn jun1 pò mí gē lǐ shuō ,
tài yǐ hán zhēn fǎ zuì qiáng 。mò guài yán cí tài kuáng liè ,zhī wéi shí rén nán jiàn bié 。
wéi jun1 xīn yǔ wǒ xīn tóng ,fāng gǎn qīng xīn yǔ jun1 shuō 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

吕岩 吕岩 吕岩,也叫做吕洞宾。唐末、五代著名道士。名□(一作□),号纯阳子,自称回道人。世称吕祖或纯阳祖师,为民间神话故事八仙之一。较早的宋代记载,称他为“关中逸人”或“关右人”,元代以后比较一致的说法,则为河中府蒲坂县永乐镇(今属山西芮城)人,或称世传为东平(治在今山东东平)人。

吕岩的诗词

 • 真人行巴陵市太守怒其不避使案吏具其罪真人…诗曰
 • 渔父词一十八首。活得
 • 大云寺茶诗
 • 渔父词一十八首。疾瞥地
 • 题诗紫极宫
 • 苏幕遮
 • 西江月
 • 明胎息
 • 牧童 / 令牧童答钟弱翁
 • 寄白龙洞刘道人
 • 唐代诗词推荐

 • 远意
 • 补周礼九夏系文。九夏歌九篇
 • 灯(一作韩喜诗)
 • 丹阳浦送客之海上
 • 九子坡闻鹧鸪
 • 同友人秋日登庾楼
 • 登福州南涧寺
 • 湘口送友人
 • 城南联句
 • 旧馆
 • 寄白龙洞刘道人原文,寄白龙洞刘道人翻译,寄白龙洞刘道人赏析,寄白龙洞刘道人阅读答案,出自吕岩的作品

  诗词类别

  吕岩的诗词

  古文典籍

  热门名句

  热门成语