张养浩《【中吕】山坡羊_人生于世,》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

【中吕】山坡羊_人生于世,

作者:张养浩 朝代:元代
【中吕】山坡羊_人生于世,原文
人生于世,休行非义,谩过人也谩不过天公意。便儹些东西,得些衣食,他时终作儿孙累,本分世间为第一。休使见识,干图甚的!

休图官禄,休求金玉,随缘得过休多欲。富何如?贵何如?没来由惹得人嫉妒,回首百年都做了土。人,皆笑汝;渠,干受苦!

如何是良贵?如何是珍味?所行所做依仁义。淡黄虀,也似堂食,必能如此方无愧,万事莫教差半米。天,成就你;人,钦敬你。

无官何患?无钱何惮?休教无德人轻慢。你便列朝班,铸铜山,止不过只为衣和饭,腹内不饥身上暖。官,君莫想;钱,君莫想。

于人诚信,于官清正,居于乡里宜和顺。莫亏心,莫贪名,人生万事皆前定,行歹暗中天照临。疾,也报应;迟,也报应。

休学谄佞,休学奔竞,休学说谎言无信。貌相迎,不实诚,纵然富贵皆侥幸,神恶鬼嫌人又憎。官,待怎生;钱,待怎生。

与人方便,救人危患,休趋富汉欺穷汉。恶非难,善为难,细推物理皆虚幻,但得个美名儿留在世间。心,也得安;身,也得安。

真实常在,虚脾终败,过河休把桥梁坏。你便有文才,有钱财,一时间怕不人耽待,半空里若差将个打算的来。强,难挣揣;乖,难挣揣。金银盈溢,于身无益,争如长把人周济。落便宜,是得便宜,世人岂解天公意,毒害到头伤了自己。金,也笑你;银,也笑你。

天机参破,人情识破,归来闲枕白云卧。向岩阿,且婆娑,琴书笔砚为功课,轩裳倘来何用躲?行,也在我;藏,也在我。

骊山怀古

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡,至今遗恨迷烟树,列国周齐秦汉楚。赢,都变做了土;输,都变做了土!

骊山屏翠,汤泉鼎沸.说琼楼玉宇今俱废。汉唐碑,半为灰,荆榛长满繁华地,尧舜土阶君莫鄙。生,人赞美;亡,人赞美。

沔池怀古

秦如狼虎,赵如豚鼠,秦强赵弱非虚语。笑相如,大粗疏,欲凭血气为伊吕,万一座间诛戮汝,君也,谁做主?民也,谁做主?

秦王强暴,赵王懦弱,相如何以为怀抱?不量度,剩粗豪,酒席间便欲伐无道,倘若祖龙心内恼,君,干送了;民,干送了!

北邙山怀古

悲风成阵,荒烟埋恨,碑铭残缺应难认。知他是汉朝君,晋朝臣?把风云庆会消磨尽,都做了北邙山下尘。便是君,也唤不应;便是臣,也唤不应!

洛阳怀古

天津桥上,凭阑遥望,舂陵王气都凋丧。树苍苍,水茫茫,云台不见中兴将,千古转头归灭亡。功,也不久长;名,也不久长。

潼关怀古

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌蹰,伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦!

未央怀古

三杰当日,俱曾此地,殷勤纳谏论兴废。见遗基,怎不伤悲,山河犹带英雄气,试上最高处闲坐地。东,也在图画里;西,也在图画里。

咸阳怀古

城池俱坏,英雄安在?云龙几度相交代!想兴衰,若为怀,唐家才起隋家败。世态有如云变改。疾,也是天地差;迟,也是天地差!

【中吕】山坡羊_人生于世,拼音解读
rén shēng yú shì ,xiū háng fēi yì ,màn guò rén yě màn bú guò tiān gōng yì 。biàn zǎn xiē dōng xī ,dé xiē yī shí ,tā shí zhōng zuò ér sūn lèi ,běn fèn shì jiān wéi dì yī 。xiū shǐ jiàn shí ,gàn tú shèn de !

xiū tú guān lù ,xiū qiú jīn yù ,suí yuán dé guò xiū duō yù 。fù hé rú ?guì hé rú ?méi lái yóu rě dé rén jí dù ,huí shǒu bǎi nián dōu zuò le tǔ 。rén ,jiē xiào rǔ ;qú ,gàn shòu kǔ !

rú hé shì liáng guì ?rú hé shì zhēn wèi ?suǒ háng suǒ zuò yī rén yì 。dàn huáng jī ,yě sì táng shí ,bì néng rú cǐ fāng wú kuì ,wàn shì mò jiāo chà bàn mǐ 。tiān ,chéng jiù nǐ ;rén ,qīn jìng nǐ 。

wú guān hé huàn ?wú qián hé dàn ?xiū jiāo wú dé rén qīng màn 。nǐ biàn liè cháo bān ,zhù tóng shān ,zhǐ bú guò zhī wéi yī hé fàn ,fù nèi bú jī shēn shàng nuǎn 。guān ,jun1 mò xiǎng ;qián ,jun1 mò xiǎng 。

yú rén chéng xìn ,yú guān qīng zhèng ,jū yú xiāng lǐ yí hé shùn 。mò kuī xīn ,mò tān míng ,rén shēng wàn shì jiē qián dìng ,háng dǎi àn zhōng tiān zhào lín 。jí ,yě bào yīng ;chí ,yě bào yīng 。

xiū xué chǎn nìng ,xiū xué bēn jìng ,xiū xué shuō huǎng yán wú xìn 。mào xiàng yíng ,bú shí chéng ,zòng rán fù guì jiē yáo xìng ,shén è guǐ xián rén yòu zēng 。guān ,dài zěn shēng ;qián ,dài zěn shēng 。

yǔ rén fāng biàn ,jiù rén wēi huàn ,xiū qū fù hàn qī qióng hàn 。è fēi nán ,shàn wéi nán ,xì tuī wù lǐ jiē xū huàn ,dàn dé gè měi míng ér liú zài shì jiān 。xīn ,yě dé ān ;shēn ,yě dé ān 。

zhēn shí cháng zài ,xū pí zhōng bài ,guò hé xiū bǎ qiáo liáng huài 。nǐ biàn yǒu wén cái ,yǒu qián cái ,yī shí jiān pà bú rén dān dài ,bàn kōng lǐ ruò chà jiāng gè dǎ suàn de lái 。qiáng ,nán zhèng chuāi ;guāi ,nán zhèng chuāi 。jīn yín yíng yì ,yú shēn wú yì ,zhēng rú zhǎng bǎ rén zhōu jì 。luò biàn yí ,shì dé biàn yí ,shì rén qǐ jiě tiān gōng yì ,dú hài dào tóu shāng le zì jǐ 。jīn ,yě xiào nǐ ;yín ,yě xiào nǐ 。

tiān jī cān pò ,rén qíng shí pò ,guī lái xián zhěn bái yún wò 。xiàng yán ā ,qiě pó suō ,qín shū bǐ yàn wéi gōng kè ,xuān shang tǎng lái hé yòng duǒ ?háng ,yě zài wǒ ;cáng ,yě zài wǒ 。

lí shān huái gǔ

lí shān sì gù ,ā fáng yī jù ,dāng shí shē chǐ jīn hé chù ?zhī jiàn cǎo xiāo shū ,shuǐ yíng yū ,zhì jīn yí hèn mí yān shù ,liè guó zhōu qí qín hàn chǔ 。yíng ,dōu biàn zuò le tǔ ;shū ,dōu biàn zuò le tǔ !

lí shān píng cuì ,tāng quán dǐng fèi .shuō qióng lóu yù yǔ jīn jù fèi 。hàn táng bēi ,bàn wéi huī ,jīng zhēn zhǎng mǎn fán huá dì ,yáo shùn tǔ jiē jun1 mò bǐ 。shēng ,rén zàn měi ;wáng ,rén zàn měi 。

miǎn chí huái gǔ

qín rú láng hǔ ,zhào rú tún shǔ ,qín qiáng zhào ruò fēi xū yǔ 。xiào xiàng rú ,dà cū shū ,yù píng xuè qì wéi yī lǚ ,wàn yī zuò jiān zhū lù rǔ ,jun1 yě ,shuí zuò zhǔ ?mín yě ,shuí zuò zhǔ ?

qín wáng qiáng bào ,zhào wáng nuò ruò ,xiàng rú hé yǐ wéi huái bào ?bú liàng dù ,shèng cū háo ,jiǔ xí jiān biàn yù fá wú dào ,tǎng ruò zǔ lóng xīn nèi nǎo ,jun1 ,gàn sòng le ;mín ,gàn sòng le !

běi máng shān huái gǔ

bēi fēng chéng zhèn ,huāng yān mái hèn ,bēi míng cán quē yīng nán rèn 。zhī tā shì hàn cháo jun1 ,jìn cháo chén ?bǎ fēng yún qìng huì xiāo mó jìn ,dōu zuò le běi máng shān xià chén 。biàn shì jun1 ,yě huàn bú yīng ;biàn shì chén ,yě huàn bú yīng !

luò yáng huái gǔ

tiān jīn qiáo shàng ,píng lán yáo wàng ,chōng líng wáng qì dōu diāo sàng 。shù cāng cāng ,shuǐ máng máng ,yún tái bú jiàn zhōng xìng jiāng ,qiān gǔ zhuǎn tóu guī miè wáng 。gōng ,yě bú jiǔ zhǎng ;míng ,yě bú jiǔ zhǎng 。

tóng guān huái gǔ

fēng luán rú jù ,bō tāo rú nù ,shān hé biǎo lǐ tóng guān lù 。wàng xī dōu ,yì chóu chú ,shāng xīn qín hàn jīng háng chù ,gōng què wàn jiān dōu zuò le tǔ 。xìng ,bǎi xìng kǔ ;wáng ,bǎi xìng kǔ !

wèi yāng huái gǔ

sān jié dāng rì ,jù céng cǐ dì ,yīn qín nà jiàn lùn xìng fèi 。jiàn yí jī ,zěn bú shāng bēi ,shān hé yóu dài yīng xióng qì ,shì shàng zuì gāo chù xián zuò dì 。dōng ,yě zài tú huà lǐ ;xī ,yě zài tú huà lǐ 。

xián yáng huái gǔ

chéng chí jù huài ,yīng xióng ān zài ?yún lóng jǐ dù xiàng jiāo dài !xiǎng xìng shuāi ,ruò wéi huái ,táng jiā cái qǐ suí jiā bài 。shì tài yǒu rú yún biàn gǎi 。jí ,yě shì tiān dì chà ;chí ,yě shì tiān dì chà !


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张养浩 张养浩 张养浩(1269—1329年),汉族,字希孟,号云庄,山东济南人,元代著名散曲家。诗、文兼擅,而以散曲著称。代表作有《山坡羊·潼关怀古》等。

张养浩的诗词

 • 【双调】殿前欢_对菊自叹可
 • 山坡羊·骊山怀古
 • 【中吕】红绣鞋_赠美妓手掌
 • 【双调】落梅引
 • 【中吕】山坡羊_人生于世,
 • 雁儿落兼得胜令
 • 水仙子·咏江南
 • 【越调】天净沙_昨朝杨柳依
 • 山坡羊·洛阳怀古
 • 雁儿落兼得胜令
 • 元代诗词推荐

 • 【商调】梧叶儿_春三月,夜
 • 【仙吕】后庭花破子_柳叶黛眉愁
 • 【双调】水仙子 春怀
 • 【中吕】迎仙客_湖上镜出匣
 • 【双调】清江引_黄阁百年如
 • 【双调】得胜乐
 • 【黄钟】人月圆 春夜
 • 【中吕】普天乐_春日多雨无
 • 杂剧·锦云堂暗定连环计
 • 【正吕】叨叨令 道情
 • 【中吕】山坡羊_人生于世,原文,【中吕】山坡羊_人生于世,翻译,【中吕】山坡羊_人生于世,赏析,【中吕】山坡羊_人生于世,阅读答案,出自张养浩的作品

  诗词类别

  张养浩的诗词

  古文典籍

  热门名句

  热门成语