钟嗣成《【双调】凌波仙》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

【双调】凌波仙

作者:钟嗣成 朝代:元代
【双调】凌波仙原文
菊栽栗里晋渊明,瓜种青门汉邵平,爱月香水影林和靖,忆莼鲈张季鹰,占清高总是虚名。光禄酒扶头醉,大官羊带尾撑,他也过平生。

灯前抚剑听鸡声,月下吹箫引凤鸣。功名两字原无命,学神仙又不成,叹吴侬何处归耕?日月闲中过,风波梦里惊,造物无情。

吊宫大用

豁然胸次扫尘埃,久矣声名播省台。先生志在乾坤外,敢嫌他天地窄,辞章压倒元白。凭心地,据手策,是无比英才。

吊郑德辉

乾坤膏馥润肌肤,锦绣文章满肺腑。笔端写出惊人句,解翻腾今是古,词坛老将输伏。翰林风月,梨园乐府,端的是曾下功夫。

吊全志甫

心交原不问亲疏,契饮哪能较有无?谁知一上金陵路,叹亡之命矣夫!梦西湖何不归欤?魂来处,返故居,比梅花想更清癯。

吊范子英

诗题雁塔写秋空,酒满觥船棹晚风。诗筹酒令闲吟咏,占文场第一功,扫千军笔阵元戎。龙蛇梦,孤兔踪,半生来弹铗声中。

吊曾瑞卿

江湖儒土慕高名,市井儿童诵瑞卿。衣冠济楚人钦敬,更心无宠辱惊,乐幽闲不解趋承。身如在,死若生,想音容犹见丹青。

吊沈和甫

五言常写和陶诗,一曲能传冠柳词。半生书法欺颜字,占风流独我师,是梨园南北分司。当时事,仔细思,细思量不似当时。

吊鲍吉甫

平生词翰在官商,两字推敲付锦囊。耸吟肩有似风魔状,苦劳心呕断肠,视荣华总是干忙。谈音律,论教坊,占断排场。

吊陈有父

钱塘人物尽飘零,幸有斯人尚老成。为朝元恐负虚星命,凤箫闲鹤梦惊,驾天风直上蓬瀛。芝堂静,蕙帐清,照虚梁落月空明。

吊范冰布

向歆传业振家声,羲献临池播令名。操焦桐只许知音听,售千金价不轻,有谁知父子才能?冰如玉,玉似冰,比壶天表里澄清。

吊施君美

道心清净绝无尘,和气雍容自有春。吴山风月收拾尽,一篇篇字字新,但思君赋尽停云。三生梦,百岁身,空只有衰草荒坟。

吊黄德润

一心似水道为邻,四体如春德润身,风流才调真英俊。轶前车继后尘,漫苍天委任斯人。歧山风,鲁甸麟,时有亨屯。

吊沈拱之

掀髯得句细推敲,举笔为文善解嘲。天生才艺藏怀抱。叹玉石相混淆,更多逢世事石高石爻。蜂为市,燕有巢,吊夕阳几度荒邻。

吊赵君卿

闲中展手刻新词,醉后挥毫写旧诗,两般总是龙蛇字。不风流难会此,更文才夙世天资。感夜雨梨花梦,叹秋风两鬓丝,住人间能有多时?

吊陈彦实

府垣岁月露忠肝,宪幕冰霜岂汗颜?何其意政生谗间,自甘心愿就闲,转回头梦入槐安。后会何时再?英魂甚日还?望东南翘首三山。

吊廖弘道

人间未得注金瓯,天上先教记玉楼。恨穹苍不与斯文寿,未成名土一丘,叹平生壮志难酬。朝还暮,春又秋,为思君泪满裘。

吊睢景臣

吟髭捻断为诗魔,醉眼情开被酒酡。半生才便作三闾些,叹翻成薤露歌,等闲间鬓发皤。功名事,岁月过.又待如何?

吊吴中立

语言辩利扫千兵,心性聪明误半生。莱芜穷又染维摩病,想天公忒世情,使英雄遗恨难平。寒泉净,碧草馨,为发幽冥。

吊周仲彬

丹墀未知王楼宣,黄士应埋白骨冤。羊肠曲折云更变。料人生亦惘然,叹孤坟落日寒烟。竹下泉声细,梅边月影回,因思君歌舞十全。

吊乔梦符

平生湖海少知音,几曲宫商大用心。百年光景还争甚?空赢得雪鬓侵!跨仙禽路绕云深。欲挂坟前剑,重听膝上琴,漫携琴载酒相寻。
【双调】凌波仙拼音解读
jú zāi lì lǐ jìn yuān míng ,guā zhǒng qīng mén hàn shào píng ,ài yuè xiāng shuǐ yǐng lín hé jìng ,yì chún lú zhāng jì yīng ,zhàn qīng gāo zǒng shì xū míng 。guāng lù jiǔ fú tóu zuì ,dà guān yáng dài wěi chēng ,tā yě guò píng shēng 。

dēng qián fǔ jiàn tīng jī shēng ,yuè xià chuī xiāo yǐn fèng míng 。gōng míng liǎng zì yuán wú mìng ,xué shén xiān yòu bú chéng ,tàn wú nóng hé chù guī gēng ?rì yuè xián zhōng guò ,fēng bō mèng lǐ jīng ,zào wù wú qíng 。

diào gōng dà yòng

huō rán xiōng cì sǎo chén āi ,jiǔ yǐ shēng míng bō shěng tái 。xiān shēng zhì zài qián kūn wài ,gǎn xián tā tiān dì zhǎi ,cí zhāng yā dǎo yuán bái 。píng xīn dì ,jù shǒu cè ,shì wú bǐ yīng cái 。

diào zhèng dé huī

qián kūn gāo fù rùn jī fū ,jǐn xiù wén zhāng mǎn fèi fǔ 。bǐ duān xiě chū jīng rén jù ,jiě fān téng jīn shì gǔ ,cí tán lǎo jiāng shū fú 。hàn lín fēng yuè ,lí yuán lè fǔ ,duān de shì céng xià gōng fū 。

diào quán zhì fǔ

xīn jiāo yuán bú wèn qīn shū ,qì yǐn nǎ néng jiào yǒu wú ?shuí zhī yī shàng jīn líng lù ,tàn wáng zhī mìng yǐ fū !mèng xī hú hé bú guī yú ?hún lái chù ,fǎn gù jū ,bǐ méi huā xiǎng gèng qīng qú 。

diào fàn zǐ yīng

shī tí yàn tǎ xiě qiū kōng ,jiǔ mǎn gōng chuán zhào wǎn fēng 。shī chóu jiǔ lìng xián yín yǒng ,zhàn wén chǎng dì yī gōng ,sǎo qiān jun1 bǐ zhèn yuán róng 。lóng shé mèng ,gū tù zōng ,bàn shēng lái dàn jiá shēng zhōng 。

diào céng ruì qīng

jiāng hú rú tǔ mù gāo míng ,shì jǐng ér tóng sòng ruì qīng 。yī guàn jì chǔ rén qīn jìng ,gèng xīn wú chǒng rǔ jīng ,lè yōu xián bú jiě qū chéng 。shēn rú zài ,sǐ ruò shēng ,xiǎng yīn róng yóu jiàn dān qīng 。

diào shěn hé fǔ

wǔ yán cháng xiě hé táo shī ,yī qǔ néng chuán guàn liǔ cí 。bàn shēng shū fǎ qī yán zì ,zhàn fēng liú dú wǒ shī ,shì lí yuán nán běi fèn sī 。dāng shí shì ,zǎi xì sī ,xì sī liàng bú sì dāng shí 。

diào bào jí fǔ

píng shēng cí hàn zài guān shāng ,liǎng zì tuī qiāo fù jǐn náng 。sǒng yín jiān yǒu sì fēng mó zhuàng ,kǔ láo xīn ǒu duàn cháng ,shì róng huá zǒng shì gàn máng 。tán yīn lǜ ,lùn jiāo fāng ,zhàn duàn pái chǎng 。

diào chén yǒu fù

qián táng rén wù jìn piāo líng ,xìng yǒu sī rén shàng lǎo chéng 。wéi cháo yuán kǒng fù xū xīng mìng ,fèng xiāo xián hè mèng jīng ,jià tiān fēng zhí shàng péng yíng 。zhī táng jìng ,huì zhàng qīng ,zhào xū liáng luò yuè kōng míng 。

diào fàn bīng bù

xiàng xīn chuán yè zhèn jiā shēng ,xī xiàn lín chí bō lìng míng 。cāo jiāo tóng zhī xǔ zhī yīn tīng ,shòu qiān jīn jià bú qīng ,yǒu shuí zhī fù zǐ cái néng ?bīng rú yù ,yù sì bīng ,bǐ hú tiān biǎo lǐ chéng qīng 。

diào shī jun1 měi

dào xīn qīng jìng jué wú chén ,hé qì yōng róng zì yǒu chūn 。wú shān fēng yuè shōu shí jìn ,yī piān piān zì zì xīn ,dàn sī jun1 fù jìn tíng yún 。sān shēng mèng ,bǎi suì shēn ,kōng zhī yǒu shuāi cǎo huāng fén 。

diào huáng dé rùn

yī xīn sì shuǐ dào wéi lín ,sì tǐ rú chūn dé rùn shēn ,fēng liú cái diào zhēn yīng jun4 。yì qián chē jì hòu chén ,màn cāng tiān wěi rèn sī rén 。qí shān fēng ,lǔ diàn lín ,shí yǒu hēng tún 。

diào shěn gǒng zhī

xiān rán dé jù xì tuī qiāo ,jǔ bǐ wéi wén shàn jiě cháo 。tiān shēng cái yì cáng huái bào 。tàn yù shí xiàng hún xiáo ,gèng duō féng shì shì shí gāo shí yáo 。fēng wéi shì ,yàn yǒu cháo ,diào xī yáng jǐ dù huāng lín 。

diào zhào jun1 qīng

xián zhōng zhǎn shǒu kè xīn cí ,zuì hòu huī háo xiě jiù shī ,liǎng bān zǒng shì lóng shé zì 。bú fēng liú nán huì cǐ ,gèng wén cái sù shì tiān zī 。gǎn yè yǔ lí huā mèng ,tàn qiū fēng liǎng bìn sī ,zhù rén jiān néng yǒu duō shí ?

diào chén yàn shí

fǔ yuán suì yuè lù zhōng gān ,xiàn mù bīng shuāng qǐ hàn yán ?hé qí yì zhèng shēng chán jiān ,zì gān xīn yuàn jiù xián ,zhuǎn huí tóu mèng rù huái ān 。hòu huì hé shí zài ?yīng hún shèn rì hái ?wàng dōng nán qiào shǒu sān shān 。

diào liào hóng dào

rén jiān wèi dé zhù jīn ōu ,tiān shàng xiān jiāo jì yù lóu 。hèn qióng cāng bú yǔ sī wén shòu ,wèi chéng míng tǔ yī qiū ,tàn píng shēng zhuàng zhì nán chóu 。cháo hái mù ,chūn yòu qiū ,wéi sī jun1 lèi mǎn qiú 。

diào suī jǐng chén

yín zī niǎn duàn wéi shī mó ,zuì yǎn qíng kāi bèi jiǔ tuó 。bàn shēng cái biàn zuò sān lǘ xiē ,tàn fān chéng xiè lù gē ,děng xián jiān bìn fā pó 。gōng míng shì ,suì yuè guò .yòu dài rú hé ?

diào wú zhōng lì

yǔ yán biàn lì sǎo qiān bīng ,xīn xìng cōng míng wù bàn shēng 。lái wú qióng yòu rǎn wéi mó bìng ,xiǎng tiān gōng tuī shì qíng ,shǐ yīng xióng yí hèn nán píng 。hán quán jìng ,bì cǎo xīn ,wéi fā yōu míng 。

diào zhōu zhòng bīn

dān chí wèi zhī wáng lóu xuān ,huáng shì yīng mái bái gǔ yuān 。yáng cháng qǔ shé yún gèng biàn 。liào rén shēng yì wǎng rán ,tàn gū fén luò rì hán yān 。zhú xià quán shēng xì ,méi biān yuè yǐng huí ,yīn sī jun1 gē wǔ shí quán 。

diào qiáo mèng fú

píng shēng hú hǎi shǎo zhī yīn ,jǐ qǔ gōng shāng dà yòng xīn 。bǎi nián guāng jǐng hái zhēng shèn ?kōng yíng dé xuě bìn qīn !kuà xiān qín lù rào yún shēn 。yù guà fén qián jiàn ,zhòng tīng xī shàng qín ,màn xié qín zǎi jiǔ xiàng xún 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

钟嗣成的诗词

 • 【双调】清江引_情夜长四壁
 • 【双调】清江引_采薇首阳空
 • 【正宫】醉太平_绕前街后街
 • 【双调】凌波仙
 • 【南吕】一枝花_自序丑斋生
 • 【双调】沉醉东风_听不厌鸾笙
 • 【双调】折桂令_咏西域吉诚
 • 【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌_四时佳兴春
 • 元代诗词推荐

 • 杂剧·刘千病打独角牛
 • 杂剧·随何赚风魔蒯通
 • 【南吕】金字经_梅边雪冷松
 • 【南吕】一枝花_妓女蹴鞠红
 • 【双调】清江引_采薇首阳空
 • 【中吕】朝天子_邸万户席上
 • 【双调】清江引 秋夜
 • 【双调】殿前欢_里西瑛号懒
 • 【双调】鱼游春水
 • 【仙吕】一半儿_佳人才子共
 • 【双调】凌波仙原文,【双调】凌波仙翻译,【双调】凌波仙赏析,【双调】凌波仙阅读答案,出自钟嗣成的作品

  诗词类别

  钟嗣成的诗词

  古文典籍

  热门名句

  热门成语