范康《【双调】新水令_乐道老来方》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

【双调】新水令_乐道老来方

作者:范康 朝代:元代
【双调】新水令_乐道老来方原文
乐道

老来方知幼时非,急省悟半途之际。明明的添寿算,暗暗的减容仪。白发相催,全不似少年日。

【驻马听】日月如飞,急急光阴如逝水;去年今日,看看故友眼前稀。想藏阄打马都成非,思包商吟咏成何济,何所宜,都不如保全一点元阳气。

【乔牌儿】叹光阴如过隙,百年人旅中寄。被宿生冤债将身累。今日还了他方利己。

【沉醉东风】从教师诗书颇习,参释道性命根基。杏林中作生涯,橘井内为活计。炼玄元象帝幽微。有一日三岛十洲将名姓题,抵多少一官半职。

【雁儿落】一心待悟真常修物理,萦方寸绝名利,离尘寰远世交,游阆苑达仙契。

【得胜令】呀!我如今参透静中奇,识破动中机。人我山为平地,是非海波浪息。莫待要呆痴,将意马心猿系。休纵放奔驰,现一轮皓月辉。

【折桂令】现一轮皓月光辉,朗朗圆明,无缺无亏,恰一气才分,二仪初判,早三姓支离。生共死有几人悟得,死与生何处归依。奥妙玄微,不索猜疑。若吞却一粒金丹,怕甚么六道轮回。

【离亭宴煞】诵《南华》讲《道德》,谈《周易》见天心,察地利明人事,须持心炼已。分宾主,定浮沉;辨疏亲,识老嫩;通造化,别真伪。晓屯蒙否泰交,知消长盈虚意。甚的是先天至极?打破了太虚空,便是那出世超凡大道理。

【双调】新水令_乐道老来方拼音解读
lè dào

lǎo lái fāng zhī yòu shí fēi ,jí shěng wù bàn tú zhī jì 。míng míng de tiān shòu suàn ,àn àn de jiǎn róng yí 。bái fā xiàng cuī ,quán bú sì shǎo nián rì 。

【zhù mǎ tīng 】rì yuè rú fēi ,jí jí guāng yīn rú shì shuǐ ;qù nián jīn rì ,kàn kàn gù yǒu yǎn qián xī 。xiǎng cáng jiū dǎ mǎ dōu chéng fēi ,sī bāo shāng yín yǒng chéng hé jì ,hé suǒ yí ,dōu bú rú bǎo quán yī diǎn yuán yáng qì 。

【qiáo pái ér 】tàn guāng yīn rú guò xì ,bǎi nián rén lǚ zhōng jì 。bèi xiǔ shēng yuān zhài jiāng shēn lèi 。jīn rì hái le tā fāng lì jǐ 。

【chén zuì dōng fēng 】cóng jiāo shī shī shū pō xí ,cān shì dào xìng mìng gēn jī 。xìng lín zhōng zuò shēng yá ,jú jǐng nèi wéi huó jì 。liàn xuán yuán xiàng dì yōu wēi 。yǒu yī rì sān dǎo shí zhōu jiāng míng xìng tí ,dǐ duō shǎo yī guān bàn zhí 。

【yàn ér luò 】yī xīn dài wù zhēn cháng xiū wù lǐ ,yíng fāng cùn jué míng lì ,lí chén huán yuǎn shì jiāo ,yóu láng yuàn dá xiān qì 。

【dé shèng lìng 】ya !wǒ rú jīn cān tòu jìng zhōng qí ,shí pò dòng zhōng jī 。rén wǒ shān wéi píng dì ,shì fēi hǎi bō làng xī 。mò dài yào dāi chī ,jiāng yì mǎ xīn yuán xì 。xiū zòng fàng bēn chí ,xiàn yī lún hào yuè huī 。

【shé guì lìng 】xiàn yī lún hào yuè guāng huī ,lǎng lǎng yuán míng ,wú quē wú kuī ,qià yī qì cái fèn ,èr yí chū pàn ,zǎo sān xìng zhī lí 。shēng gòng sǐ yǒu jǐ rén wù dé ,sǐ yǔ shēng hé chù guī yī 。ào miào xuán wēi ,bú suǒ cāi yí 。ruò tūn què yī lì jīn dān ,pà shèn me liù dào lún huí 。

【lí tíng yàn shà 】sòng 《nán huá 》jiǎng 《dào dé 》,tán 《zhōu yì 》jiàn tiān xīn ,chá dì lì míng rén shì ,xū chí xīn liàn yǐ 。fèn bīn zhǔ ,dìng fú chén ;biàn shū qīn ,shí lǎo nèn ;tōng zào huà ,bié zhēn wěi 。xiǎo tún méng fǒu tài jiāo ,zhī xiāo zhǎng yíng xū yì 。shèn de shì xiān tiān zhì jí ?dǎ pò le tài xū kōng ,biàn shì nà chū shì chāo fán dà dào lǐ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

范康的诗词

 • 【双调】新水令_乐道老来方
 • 【仙吕】寄生草_酒色财气常
 • 元代诗词推荐

 • 【南吕】四块玉 风情
 • 【正宫】塞鸿秋_春来时绰然
 • 【黄钟】人月圆 中秋小酌
 • 【南吕】一枝花_咏惜花春起
 • 【双调】湘妃怨_楚天空阔楚
 • 【南吕】金字经_乐闲百年浑
 • 【双调】折桂令 留京城作
 • 【仙吕】八声甘州_春闺梦好,
 • 【双调】山丹花
 • 【双调】清江引
 • 【双调】新水令_乐道老来方原文,【双调】新水令_乐道老来方翻译,【双调】新水令_乐道老来方赏析,【双调】新水令_乐道老来方阅读答案,出自范康的作品

  诗词类别

  范康的诗词

  古文典籍

  热门名句

  热门成语