李商隐《行次西郊作一百韵》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

行次西郊作一百韵

作者:李商隐 朝代:唐朝
行次西郊作一百韵原文
蛇年建午月,我自梁还秦。 南下大散岭,北济渭之滨。 草木半舒坼,不类冰雪晨。 又若夏苦热,燋卷无芳津。 高田长檞枥,下田长荆榛。 农具弃道旁,饥牛死空墩。 依依过村落,十室无一存。 存者皆面啼,无衣可迎宾。 始若畏人问,及门还具陈。 右辅田畴薄,斯民常苦贫。 伊昔称乐土,所赖牧伯仁。 官清若冰玉,吏善如六亲。 生儿不远征,生女事四邻。 浊酒盈瓦缶,烂谷堆荆囷。 健儿庇旁妇,衰翁舐童孙。 况自贞观后,命官多儒臣。 例以贤牧伯,征入司陶钧。 降及开元中,奸邪挠经纶。 晋公忌此事,多录边将勋。 因令猛毅辈,杂牧升平民。 中原遂多故,除授非至尊。 或出倖臣辈,或由帝戚恩。 中原困屠解,奴隶厌肥豚。 皇子弃不乳,椒房抱羌浑。 重赐竭中国,强兵临北边。 控弦二十万,长臂皆如猿。 皇都三千里,来往同雕鸢。 五里一换马,十里一开筵。 指顾动白日,暖热回苍旻。 公卿辱嘲叱,唾弃如粪丸。 大朝会万方,天子正临轩。 彩旂转初旭,玉座当祥烟。 金障既特设,珠帘亦高褰。 捋须蹇不顾,坐在御榻前。 忤者死艰屦,附之升顶颠。 华侈矜递衒,豪俊相并吞。 因失生惠养,渐见征求频。 奚寇东北来,挥霍如天翻。 是时正忘战,重兵多在边。 列城绕长河,平明插旗幡。 但闻虏骑入,不见汉兵屯。 大妇抱儿哭,小妇攀车轓。 生小太平年,不识夜闭门。 少壮尽点行,疲老守空村。 生分作死誓,挥泪连秋云。 廷臣例獐怯,诸将如羸奔。 为贼扫上阳,捉人送潼关。 玉辇望南斗,未知何日旋。 诚知开辟久,遘此云雷屯。 逆者问鼎大,存者要高官。 抢攘互间谍,孰辨枭与鸾? 千马无返辔,万车无还辕。 城空鸟雀死,人去豺狼喧。 南资竭吴越,西费失河源。 因令右藏库,摧毁惟空垣。 如人当一身,有左无右边。 筋体半痿痹,肘腋生臊膻。 列圣蒙此耻,含怀不能宣。 谋臣拱手立,相戒无敢先。 万国困杼轴,内库无金钱。 健儿立霜雪,腹歉衣裳单。 馈饷多过时,高估铜与铅。 山东望河北,爨烟犹相联。 朝廷不暇给,辛苦无半年。 行人榷行资,居者税屋椽。 中间遂作梗,狼藉用戈□。 临门送节制,以锡通天班。 破者以族灭,存者尚迁延。 礼数异君父,羁縻如羌零。 直求输赤诚,所望大体全。 巍巍政事堂,宰相厌八珍。 敢问下执事,今谁掌其权? 疮疽几十载,不敢抉其根。 国蹙赋更重,人稀役弥繁。 近年牛医儿,城社更攀缘。 盲目把大旆,处此京西藩。 乐祸忘怨敌,树党多狂狷。 生为人所惮,死非人所怜。 快刀断其头,列若猪牛悬。 凤翔三百里,兵马如黄巾。 夜半军牒来,屯兵万五千。 乡里骇供亿,老少相扳牵。 儿孙生未孩,弃之无惨颜。 不复议所适,但欲死山间。 尔来又三岁,甘泽不及春。 盗贼亭午起,问谁多穷民。 节使杀亭吏,捕之恐无因。 咫尺不相见,旱久多黄尘。 官健腰佩弓,自言为官巡。 常恐值荒迥,此辈还射人。 愧客问本末,愿客无因循。 郿坞抵陈仓,此地忌黄昏。 我听此言罢,冤愤如相焚。 昔闻举一会,群盗为之奔。 又闻理与乱,系人不系天。 我愿为此事,君前剖心肝。 叩头出鲜血,滂沱污紫宸。 九重黯已隔,涕泗空沾唇。 使典作尚书,厮养为将军。 慎勿道此言,此言未忍闻!
行次西郊作一百韵拼音解读
shé nián jiàn wǔ yuè ,wǒ zì liáng hái qín 。 nán xià dà sàn lǐng ,běi jì wèi zhī bīn 。 cǎo mù bàn shū chè ,bú lèi bīng xuě chén 。 yòu ruò xià kǔ rè ,jiāo juàn wú fāng jīn 。 gāo tián zhǎng jiě lì ,xià tián zhǎng jīng zhēn 。 nóng jù qì dào páng ,jī niú sǐ kōng dūn 。 yī yī guò cūn luò ,shí shì wú yī cún 。 cún zhě jiē miàn tí ,wú yī kě yíng bīn 。 shǐ ruò wèi rén wèn ,jí mén hái jù chén 。 yòu fǔ tián chóu báo ,sī mín cháng kǔ pín 。 yī xī chēng lè tǔ ,suǒ lài mù bó rén 。 guān qīng ruò bīng yù ,lì shàn rú liù qīn 。 shēng ér bú yuǎn zhēng ,shēng nǚ shì sì lín 。 zhuó jiǔ yíng wǎ fǒu ,làn gǔ duī jīng qūn 。 jiàn ér bì páng fù ,shuāi wēng shì tóng sūn 。 kuàng zì zhēn guān hòu ,mìng guān duō rú chén 。 lì yǐ xián mù bó ,zhēng rù sī táo jun1 。 jiàng jí kāi yuán zhōng ,jiān xié náo jīng lún 。 jìn gōng jì cǐ shì ,duō lù biān jiāng xūn 。 yīn lìng měng yì bèi ,zá mù shēng píng mín 。 zhōng yuán suí duō gù ,chú shòu fēi zhì zūn 。 huò chū xìng chén bèi ,huò yóu dì qī ēn 。 zhōng yuán kùn tú jiě ,nú lì yàn féi tún 。 huáng zǐ qì bú rǔ ,jiāo fáng bào qiāng hún 。 zhòng cì jié zhōng guó ,qiáng bīng lín běi biān 。 kòng xián èr shí wàn ,zhǎng bì jiē rú yuán 。 huáng dōu sān qiān lǐ ,lái wǎng tóng diāo yuān 。 wǔ lǐ yī huàn mǎ ,shí lǐ yī kāi yàn 。 zhǐ gù dòng bái rì ,nuǎn rè huí cāng mín 。 gōng qīng rǔ cháo chì ,tuò qì rú fèn wán 。 dà cháo huì wàn fāng ,tiān zǐ zhèng lín xuān 。 cǎi qí zhuǎn chū xù ,yù zuò dāng xiáng yān 。 jīn zhàng jì tè shè ,zhū lián yì gāo qiān 。 lǚ xū jiǎn bú gù ,zuò zài yù tà qián 。 wǔ zhě sǐ jiān jù ,fù zhī shēng dǐng diān 。 huá chǐ jīn dì xuàn ,háo jun4 xiàng bìng tūn 。 yīn shī shēng huì yǎng ,jiàn jiàn zhēng qiú pín 。 xī kòu dōng běi lái ,huī huò rú tiān fān 。 shì shí zhèng wàng zhàn ,zhòng bīng duō zài biān 。 liè chéng rào zhǎng hé ,píng míng chā qí fān 。 dàn wén lǔ qí rù ,bú jiàn hàn bīng tún 。 dà fù bào ér kū ,xiǎo fù pān chē fān 。 shēng xiǎo tài píng nián ,bú shí yè bì mén 。 shǎo zhuàng jìn diǎn háng ,pí lǎo shǒu kōng cūn 。 shēng fèn zuò sǐ shì ,huī lèi lián qiū yún 。 tíng chén lì zhāng qiè ,zhū jiāng rú léi bēn 。 wéi zéi sǎo shàng yáng ,zhuō rén sòng tóng guān 。 yù niǎn wàng nán dòu ,wèi zhī hé rì xuán 。 chéng zhī kāi pì jiǔ ,gòu cǐ yún léi tún 。 nì zhě wèn dǐng dà ,cún zhě yào gāo guān 。 qiǎng rǎng hù jiān dié ,shú biàn xiāo yǔ luán ? qiān mǎ wú fǎn pèi ,wàn chē wú hái yuán 。 chéng kōng niǎo què sǐ ,rén qù chái láng xuān 。 nán zī jié wú yuè ,xī fèi shī hé yuán 。 yīn lìng yòu cáng kù ,cuī huǐ wéi kōng yuán 。 rú rén dāng yī shēn ,yǒu zuǒ wú yòu biān 。 jīn tǐ bàn wěi bì ,zhǒu yè shēng sào shān 。 liè shèng méng cǐ chǐ ,hán huái bú néng xuān 。 móu chén gǒng shǒu lì ,xiàng jiè wú gǎn xiān 。 wàn guó kùn zhù zhóu ,nèi kù wú jīn qián 。 jiàn ér lì shuāng xuě ,fù qiàn yī shang dān 。 kuì xiǎng duō guò shí ,gāo gū tóng yǔ qiān 。 shān dōng wàng hé běi ,cuàn yān yóu xiàng lián 。 cháo tíng bú xiá gěi ,xīn kǔ wú bàn nián 。 háng rén què háng zī ,jū zhě shuì wū chuán 。 zhōng jiān suí zuò gěng ,láng jiè yòng gē □。 lín mén sòng jiē zhì ,yǐ xī tōng tiān bān 。 pò zhě yǐ zú miè ,cún zhě shàng qiān yán 。 lǐ shù yì jun1 fù ,jī mí rú qiāng líng 。 zhí qiú shū chì chéng ,suǒ wàng dà tǐ quán 。 wēi wēi zhèng shì táng ,zǎi xiàng yàn bā zhēn 。 gǎn wèn xià zhí shì ,jīn shuí zhǎng qí quán ? chuāng jū jǐ shí zǎi ,bú gǎn jué qí gēn 。 guó cù fù gèng zhòng ,rén xī yì mí fán 。 jìn nián niú yī ér ,chéng shè gèng pān yuán 。 máng mù bǎ dà pèi ,chù cǐ jīng xī fān 。 lè huò wàng yuàn dí ,shù dǎng duō kuáng juàn 。 shēng wéi rén suǒ dàn ,sǐ fēi rén suǒ lián 。 kuài dāo duàn qí tóu ,liè ruò zhū niú xuán 。 fèng xiáng sān bǎi lǐ ,bīng mǎ rú huáng jīn 。 yè bàn jun1 dié lái ,tún bīng wàn wǔ qiān 。 xiāng lǐ hài gòng yì ,lǎo shǎo xiàng bān qiān 。 ér sūn shēng wèi hái ,qì zhī wú cǎn yán 。 bú fù yì suǒ shì ,dàn yù sǐ shān jiān 。 ěr lái yòu sān suì ,gān zé bú jí chūn 。 dào zéi tíng wǔ qǐ ,wèn shuí duō qióng mín 。 jiē shǐ shā tíng lì ,bǔ zhī kǒng wú yīn 。 zhǐ chǐ bú xiàng jiàn ,hàn jiǔ duō huáng chén 。 guān jiàn yāo pèi gōng ,zì yán wéi guān xún 。 cháng kǒng zhí huāng jiǒng ,cǐ bèi hái shè rén 。 kuì kè wèn běn mò ,yuàn kè wú yīn xún 。 méi wù dǐ chén cāng ,cǐ dì jì huáng hūn 。 wǒ tīng cǐ yán bà ,yuān fèn rú xiàng fén 。 xī wén jǔ yī huì ,qún dào wéi zhī bēn 。 yòu wén lǐ yǔ luàn ,xì rén bú xì tiān 。 wǒ yuàn wéi cǐ shì ,jun1 qián pōu xīn gān 。 kòu tóu chū xiān xuè ,pāng tuó wū zǐ chén 。 jiǔ zhòng àn yǐ gé ,tì sì kōng zhān chún 。 shǐ diǎn zuò shàng shū ,sī yǎng wéi jiāng jun1 。 shèn wù dào cǐ yán ,cǐ yán wèi rěn wén !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李商隐 李商隐 李商隐(813-858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳县)人。出身于没落的小官僚家庭。十七岁时就受到牛僧孺党令孤楚的赏识,被任为幕府巡官。二十五岁时,受到令孤楚的儿子令孤绹的赞誉,中进士。次年受到李德裕党人河阳节度使王茂元的宠爱,任为书记,并娶他女儿为妻。唐朝中叶后期,朝政腐败,宦官弄权,朋党斗争十分激烈。李商隐和牛李两派的人都有交往,但不因某一方得势而趋附。所以他常常遭到攻击,一生不得志,没有任过重要官职,只是在四川、广西、广东和徐州等地做些幕僚的工作。四十五岁时死于郑州。他的诗长于律、绝,富于文采,风格色彩浓丽,多用典,意旨比较隐晦,以《无题》组诗最为著名。有《李义山诗集》。

李商隐的诗词

 • 筹笔驿(猿鸟犹疑畏简书)
 • 无题·来是空言去绝踪
 • 霜月(初闻征雁已无蝉)
 • 隋宫 / 隋堤
 • 谒山
 • 燕台诗四首
 • 滞雨
 • 寄令狐郎中
 • 夜雨寄北
 • 咏史二首·其二
 • 唐朝诗词推荐

 • 咏东海
 • 感遇十二首·其一
 • 海人谣
 • 滕王阁序
 • 和崔会稽咏王兵曹厅前涌泉势(茂德来征应)
 • 醉太平·寒食
 • 示女诗
 • 酬程延秋夜即事见赠
 • 伤心行(咽咽学楚吟)
 • 登鹿门山怀古
 • 行次西郊作一百韵原文,行次西郊作一百韵翻译,行次西郊作一百韵赏析,行次西郊作一百韵阅读答案,出自李商隐的作品

  诗词类别

  李商隐的诗词

  古文典籍

  热门名句

  热门成语